Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

„Zaštitimo životnu sredinu u oblasti polјoprivrede održivim očuvanjem ugroženih bilјnih genetičkih resursa samoniklog lekovitog i aromatičnog bilјa na ruralnom prostoru planine Jastrebac“

Projekat se sufinasira po Javnom konkursu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti polјoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini.

Tematska oblast na koju se projekat odnosi:

 • Zaštita životne sredine u oblasti polјoprivrede
 • Očuvanje polјoprivrede, prirodnih i lјudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi
 • Unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala

Opšti cilј projekta i konkretan doprinos projekta unapređenju i razvoju polјoprivrede i ruralog razvoja u odabranoj tematskoj oblasti:

Održivo zaštititi životnu sredinu u oblasti polјoprivrede planiranjem i primenom mera održivog očuvanja ugroženih bilјnih genetičkih resursa samoniklog lekovitog i aromatičnog bilјa na ruralnom prostoru severo-istočne regije planine Jastrebac.

Lokacija projekta: sela i naselјa sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi na prostoru brdsko planinska zone planine Jastrebac, sela Bukovica, Velika Lomnica, Buci, Trmčare, Sezemča, Slatina, Modrica, Drvorane, Lovci, Polјaci, Zdravinje, Bukovica, Veliki Šilјegovac, Ribare, Ribarska Banja, Mala Reka, Rlica, Veliki Krušinci, Srndalje, Grad Kruševac, meštana iz sela i naselјa, monaštvo i sveštenstvo u manastirima „Naupara“ u selu Naupare i Manastir „Presvete Bogorodice“ selo Đunis, Specijalna bolnica „Ribarska Banja“ i izletište na planini Jastrebac.

„Diverzifikacijom ruralne ekonomije, obrazovanjem i stvaranjem održivih uslova za razvoj ruralnog turizma, ekonomski ojačajmo, povećajmo ulogu i vidlјivost ruralnog stanovništva i ruralnih zajednica, očuvajmo i negujmo kulturnu i prirodnu baštinu Rasinskog okruga i Srbije“

Projekat se sufinasira po Javnom konkursu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti polјoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini.

Tematska oblast na koju se projekat odnosi:

 • Diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine
 • Zaštita životne sredine u oblasti polјoprivrede
 • Unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala

Opšti cilј projekta i konkretan doprinos projekta unapređenju i razvoju polјoprivrede i ruralog razvoja u odabranoj tematskoj oblasti:

Diverzifikacijom ruralne ekonomije, obrazovanjem i stvaranjem održivih uslova za razvoj ruralnog turizma, ekonomski ojačajmo, povećajmo ulogu i vidlјivost ruralnih zajednica, očuvajmo i negujmo kulturnu i prirodnu baštinu Rasinskog okruga i Srbije.

„OPSTANAK I ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH ZAJEDNICA U PREDELIMA ZAŠTIĆENE PRIRODE“

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini.

Oblast: zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede.

Opšti cilj projekta:

Jačanjem svesti javnosti o značaju razvoja poljoprivrede i ulozi ruralnih zajednica u zaštiti prirode, unaprediti kvalitet života ruralnog stanovništva, očuvati prirodne vrednosti i kvalitet voda reka Rasine i Blatašnice i jezera „Ćelije“, Rasinski okrug.

Specifični ciljevi projekta:

 • Primenom „dobre poljoprivredne prakse“ (GAP) i diverzifikacijom, umanjiti negativne efekte uticaja lokalnih ruralnih zajednica na prirodno okruženje i na kvalitet voda u vodo tokovima slivova i hidro akumulacije „Ćelije“ i unaprediti usluge u ruralnom i eko-turizmu sa podsticanjem „zelene gradnje“.
 • Podići nivo znanja i veština, unaprediti planove upravljanja, zaštite i održivo očuvati prirodne vrednosti i kvalitet voda rečnih slivova i hidro akumulacije „Ćelije“ uz isticanje značaja i uloge lokalnih ruralnih zajednica u zaštiti prirode.
 • Unaprediti odlaganje i deponovanje čvrstog i tečnog komunalnog otpada iz domaćinstava i poljoprivredne proizvodnje uz praćenje tokova otpada na prostorima rečnih slivova reka Rasine i Blatašnice i hidro akumulacije „Ćelije“.
 • Povećati vidljivost, održivost lokalnih ruralnih zajednica i kvalitet života u predelima sa očuvanom i zaštićenom prirodom.

"BEOGRAD, KA ZELENOJ PRESTONICI EVROPE"

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini, sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i uz pomoć UNDP Srbija.

Oblast: klimatske promene Tema: Smanjenje GHG i CO2 u saobraćaju

Lokacija na kojoj se realizuju projektne aktivnosti: Grad Beograd, centralna gradska zona; Opštine: Stari Grad, Čukarica, Vračar, Novi Beograd, Zemun.

Opšti cilj projekta: Smanjiti negativne uticaje saobraćaja na klimatske promene, integrisanjem oblasti klimatskih promena i lokalne politike.

Specifični ciljevi projekta:

 • Promovisati značaj i dobrobiti od planiranja i primene održivih mera u cilju smanjenja emisija GHG i ugljen dioksida u javnom saobraćaju na prostoru Grada Beograda
 • Povećati informisanost i znanja u Gradu Beogradu, prvenstveno radnika Gradske uprave i donosioce odluka u oblasti klimatskih promena i unapreditijavni saobraćaj i urbanu mobilnost gradjana Grada Beograda
 • Usvojiti lokalne planove smanjenja emisije GHG i CO2 u saobraćaju i povećanje urbane mobilnosti gradjana Grada Beograda

Dokumenta:

Beograd ka zelenoj prestonici Evrope
Belgrade by bicycle 2017
Pametna mobilnost - Osnov za kreiranje održivih gradova
Akcioni plan adaptacije na klimatske promene
Konkursna dokumentacija
Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016
Smart plan Beograd
Strategija Razvoja Beograd 2021

"OBUČITI, UDRUŽITI, ZAPOSLITI, EKONOMSKI OSNAŽITI I UNAPREDITI POLOŽAJ ŽENA SA SELA USMERENIM I ODRŽIVIM AKTIVNOSTIMA"

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udružewa u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Cilj projekta: Usmerenim obrazovanjem i udruživanjem, unaprediti i ekonomski osnažiti položaj žena sa sela na prostoru Rasinskog i Topličkog okruga i šire društvene zajednice.

Specifični ciljevi projekta:

Kroz usmereno obrazovanje obučiti žene sa sela za obavljanje pomoćnih poslova u poljoprivredi,
Udružiti žene sa sela i kroz formiranje berze ponuda za nezaposlenu pomoćnu žensku radnu snagu i poslove, zaposliti žene sa sela u poljoprivrednim i drugim privrednim delatnostima;
Održivim merama smanjiti broj nezaposlenih i socijalno zavisnih žena u selima na prostoru Rasinskog okruga;
Žene sa sela kroz njihov organizovani nastup učiniti vidljivijim, ekonomski samostalnijim i društveno priznatim članicama domaćinstava, ruralnih zajednica i društva.

Dokumenta:

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi - praktični vodič
Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi-proizvodnje prerade i prometa

KEC NA 15. SAJMU ECOFAIR U BEOGRADU

Na poziv i uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, na Sajmu ECOFAR koji je održan od 3. do 5. oktobra 2018. godine u Beogradu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na izlagačkom standu Ministarstva, u saradnji sa udruženjima koja su učestvovala na prezentacijama svojih projekata i u sajamskim aktivnostima, posetiocima sajamskih manifestacija i zainteresovanoj javnosti predstavilo projekat „Očistimo Kopaonik, ne prljajući ga“ – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini, i uz pomoć Javnog preduzeća Nacionalni park "Kopaonik", a коje su pokrenute sa ciljem da se kroz usmerene i održive aktivnosti, ojačaju i unaprede kapaciti organizacija civilnog društva i kroz gradjanski aktivizam, utiče na podizanje svesti, unaprede znanja i odgovornost gradjana i odgovornih na uspostavljanju sistema održivog zbrinjavanja čvrstog otpada na području Kopaonika.

OČISTIMO KOPAONIK, NE PRLJAJUĆI GA

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini, sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i uz pomoć Javnog preduzeća Nacionalni park "Kopaonik".

Cilj projekta: Usmerenim i održivim aktivnostima, ojačati i unaprediti kapaciteta organizacija civilnog društva i kroz gradjanski aktivizam, podići svest, unaprediti znanja i odgovornost gradjana i odgovornih na uspostavljanju sistema održivog zbrinjavanja čvrstog otpada na području Kopaonika

Održivo očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi kroz zaštitu prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja i plodova iz prirode sa organizovanjem plantažnog gajenja na području planine Kopaonik

Projekat se sufinansira sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti održivog očuvanja poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u 2018. godini.

Cilj projekta: Obrazovnim aktivnostima i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja sa kontrolom branja samoniklih biljnih vrsta u prirodi, planiranjem i realizacijom mera koje doprinose održivom razvoju poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, dati pozitivan doprinos očuvanju genetičkih resursa ugroženih biljnih vrsta lekovitog i aromatičnog bilja i prirodnih vrednosti regije planine Kopaonik.

Informacija o objavljivanju javnih poziva

Drage kolege, UNDP, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), raspisao je Javne pozive za dostavljanje Projektnih ideja za Izazov otvorenih podataka i Izazov za inovativna rešenja. U odnosu na uslove za prijavljivanje koji su predstavljeni na regionalnim radionicama, najbitnija izmena je da u ovoj prvoj fazi Izazova za inovativna rešenja – Fazi idejizacije, nije neophodno da zainteresovane strane imaju potpisan sporazum o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se projekat realizovati. Ipak, treba imati u vidu da ukoliko zainteresovana strana ima takvu Izjavu o saradnji to će se smatrati dodatnom vrednošću. Takođe, objavićemo dodatni Javni poziv za dostavljanje projektnih ideja i za fizička lica, 15. decembra 2017.g. Sve informacije kao i on-line registraciju sve zainteresovane strane mogu pronaći na internet stranici http://inovacije.klimatskepromene.rs

KEC na 2.CIVINET Forumu

KEC na 2.CIVINET Forumu u Rijeci, 9. jun 2017.

KEC na 2.CIVINET Forumu

2. CIVINET Forum održan je 9. juna u Rijeci. Na skupu se okupilo oko 70 članova mreže za održivu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE te drugi zainteresovani učesnici za temu održivog prometa. Tema 2. Foruma bila je "Planiranje i upravljanje održivim prometom: planovi i realizacije". Forum je bio posvećen 11. Globalnom cilju održivog razvoja: Održivi gradovi i zajednice, a organizovali su ga ODRAZ, Predsedništvo CIVINET-a te Grad Rijeka kao koordinator Mreže.

Bratislav Poprašić iz Kruševačkog ekološkog centra predstavio je „Održivi linijski brodski prevoz putnika rekama Savom i Dunavom na području centralne zone Grada Beograda“, koji je nakon više neuspelih pokušaja, 2017. godine napokon započeo s realizacijom prve faze.

Bratislav Poprašić iz Kruševačkog ekološkog centra predstavio je Održivi linijski brodski prevoz putnika rekama Savom i Dunavom na području centralne zone Grada Beograda

Kompletnu prezentaciju Bratislava Poprašića možete pogledati OVDE

KEC na 2.CIVINET Forumu

KEC na prvom Forum CIVINET u Zagrebu, 3. jun 2016.

U zelenom okruženju zagrebačkog Parka Ribnjak, 3. juna 2016. održan je prvi Forum CIVINET, kojim je mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE obežila prve tri godine uspešnog delovanja. Na Forumu je učestvovalo 70-ak predstavnika gradova, ministarstava, udruženja, instituta, škola, fakulteta i preduzeća iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, koji su imali prilike čuti o projektima održive urbane mobilnosti nekoliko hrvatskih i slovenskih gradova. Čuli su i o dobrim primerima projekata koje su osmislili i sprovode ostali članovi mreže - udruženja, škole i preduzeća. Forum je održan u sklopu Pedalafesta, u organizaciji udruge "Sindikat biciklista".

dr. Olgica Nestorovic
Magazin politika
Magazin politika

Prezentaciju „Bicikliranje kroz grad Kruševac od severa do juga“ dr. Olgice Nestorović možete pogledati OVDE

Projekti

Ekološki zdravije i društveno korisnije mobilnosti saobraćaja građana Kruševca - projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Cilj implementacije projekta je edukacija stanovništva, a prvenstveno dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta sa prostora grada Kruševca o značaju korišćenja i upražnjavanja ekoloških vidova saobraćaja kao što su pešačenje, vožnja bicikala i upotreba javnog prevoza i železnice

Povećanjem ekološke mobilnosti građana Kruševca, ublažimo negativne efekte i usporimo klimatske promene - projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Cilj implementacije projekta je ublažiti negativno delovanje saobraćaja na životnu sredinu i klimatske promene, unapređenjem urbane mobilnosti građana Kruševca, popularisanjem i stvaranjem uslova za korišćenja ekoloških vidova saobraćaja, železnice, pešačenje i vožnju bicikala.

Karte

Karta biciklističke površine

Karta šetne površine

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Ivan Karić sa saradnicima i gostima iz UNDP Kancelarije u Srbiji u radnoj poseti Kruševcu, 13. decembra 2017. godine

U organizaciji udruženja "Kruševački ekološki centar" u Gradskoj upravi Kruševca, 13 decembra 2017. godine, održana je prezentacija aktivnosti i planova rada Ministarstva zaštite životne sredine. Prezentaciju je održao državni sekretar, gospodin Ivan Karić.

Ministarstvo zaštite životne sredine, kao novoosnovano Ministarstvo, pred sobom ima velike zadatke. Pre svega, presek stanja u oblasti ekologije, detektovanja problema, a nakon toga i njihovo rešavanje. U tom kontekstu, vrlo je važna saradnja sa lokalnim samoupravama i ova poseta Kruševcu doprineće boljem sagledavanju situacije na terenu i korišćenju prikupljenih informacija u svrhu izrade opšteg plana Ministarstva, naglasio je državni sekretar. Najčešći problemi koji se sreću u skoro svim opštinama su: nelegalne deponije i nekompetentno upravljanje otpadom, zagadjenje i saniranje otpadnih voda, loš kvalitet vazduha. Neophodno je jačanje javno-privatnog partnerstva, kao i uključivanje i angažovanje stručnjaka „Zelena ekonomija“ otvara šanse za nova ulaganja i otvaranje novih radnih mesta, i za angažovanje mladih stručnjaka koji bi trebalo da se edukuju i usavršavaju u oblasti zaštite životne sredine.Danijela Božanić, šef Kancelarije za klimatske promene u Ministarsvu, prisutnima je predstavila aktivnosti koje se preduzimaju u vezi klimatskih promena. gospodjica Ana Seke, projektni menadžer u Kancelariji UNDP u Srbiji, učesnicima na javnoj prezentaciji, predstavila je javni poziv u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“.

Skupu su prisustvovali, pored predstavnika Ministarstva i zamenice gradonačelnika Vesne Lazarević, predstavnici javno-komunalnih preduzeća Kruševca i susednih opština, Zavoda za javno zdravlje, energetski menadžeri, studenti Visoke hemijsko – tehnološke škole i učenici Gimnazije u Kruševcu, učenici Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu, članovi organizacija i udruženja, predstavnici medija i drugi.

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, gospodin Ivan Karić sa saradnicima i gostima iz UNDP Kancelarije u Srbiji, posetili su Gimnaziju u Kruševcu, i u saradnji sa direktorom, gospodjom Biljanom Dačić i predmetnim nastavnicima, sa učenicima Gimnazije, razgovarao o planovima saradnje Ministarstva i učenika ove škole koji aktivno saradjuju u aktivnostima Ministarstva i aktivni su učesnici na Javnim slušanjima u Narodnoj skupštini Republike Srbije koju organizuje Odbor za životnu sredinu Skupštine Srbije.

Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije

Projekat se sufinansira sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac.

Odrziva zastita prirodnih stanista samoniklih vrsta

Cilj projekta: Kroz obrazovne aktivnosti i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja, kontrolom branja samoniklih biljnih vrsta u prirodni, podići svest gradjana i održivo zaštititi i očuvati prirodne resurse i prirodne vrednosti u Pomoravlju i brdsko-planinskim područjima Srbije.

KEC na 14. sajmu ECOFAIR 2017 u Beogradu 4. - 6. oktobar 2017.

Na poziv i uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, na Sajmu ECOFAR koji je održan od 4. do 6. oktobra 2017. godine u Beogradu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na izlagačkom standu Ministarstva, u saradnji sa udruženjima koja su učestvovala na tematskim prezentacijama i u sajamskim aktivnostima, posetiocima sajamskih manifestacija i zainteresovanoj javnosti predstavilo projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“ – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac, a коje su pokrenute u cilju očuvanja prirodnih resursa ugroženih biljnih vrsta lekovitog i začinskog bilja na području Pomoravlja Srbije

KEC na 14. sajmu ECOFAIR 2017 u Beogradu 4. - 6. oktobar 2017
KEC na 14. sajmu ECOFAIR 2017 u Beogradu 4. - 6. oktobar 2017

KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.

KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.
KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.

Na poziv Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede i službe za poljoprivredu grada Kruševca, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na svom sajamskom standu, u saradnji sa udruženjem „Jastrebački biser” iz sela Buci-grad Kruševac na X Poljoprivrednom sajmu koji je održan 07. oktobra 2017 godine u Kruševcu, posetiocima na ovoj sajamskoj manifestaciji i javnosti, prvenstveno poljoprivrednicima iz regiona i Rasinskog okruga, predstavilo projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“ – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac, a коje su pokrenute u cilju očuvanja prirodnih resursa ugroženih biljnih vrsta lekovitog i začinskog bilja na području Pomoravlja Srbije. Pored sada aktuelnog projekta, Udruženje „Kruševački ekološki centar“ je posetiocima sajma predstavilo i druge projekte u oblasti poljoprivrede i pratećih poljoprivrednih aktivnosti koje je udruženje implementiralo u proteklom periodu svoga sedamnaestogodišnjega rada. Većina pokrenutih aktivnosti udruženja je i sada aktuelna.

KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.
KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.

Uz aktuelni projekat, Udruženje „Kruševački ekološki centar“ je posetiocima sajma predstavilo i druge projekte u oblasti poljoprivrede i pratećih poljoprivrednih aktivnosti koje je udruženje implementiralo u proteklom periodu svoga sedamnaestogodišnjeg rada. Većina projektnih aktivnosti udruženja je i sada aktuelna.

KEC - Edukativna radionica, Razbojna 30. oktobar 2017.

U organizaciji Udruženja „Kruševački ekološki centar” uz pomoć nastavnog osoblja i uz učešće učenike, meštana i uz pomoć menadžmenta Preduzeća „Trgokomerc Obradović” iz Razbjne, u prostoru Osnovnoj školi „Branko Radičević” održana je edukativna radionica na kojoj je zainteresovanim učesnicima predstavljen projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“ –koji se sufinansira sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac. Cilj implementacije projektnih aktivnosti je: organizacijom obrazovnih radionica i drugih manifestacionih aktivnosti i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja, uz popularisanje i uspostavljanje kontrole branja samoniklih biljnih vrsta u prirodni, podići svest gradjana i održivo zaštititi i očuvati prirodne resurse i prirodne vrednosti u Pomoravlju i brdsko-planinskim područjima Srbije.

KEC - Edukativna radionica, Razbojna 30. oktobar 2017.

KEC - Edukativna radionica - Medicinska škola u Kruševcu, 23. Novembar 2017.

U organizaciji Udruženja „Kruševački ekološki centar” uz aktivno učešće nastavnog osoblja i učenika, u prostoru Medicinske škole u Kruševcu, održana je edukativna radionica na kojoj je učesnicima Farmaceutskog smera škole predstavljen projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“. Edukativnu radionicu je vodio mr.ph.Slavoljub Tasić iz Instituta za proučavanje lekovitog bilja "Dr. Josif Pančić" iz Beograda. Edukativna radionica realizovana je kroz dve tematske jedinice: "Biljni pripravci, metode i postupci dobijanja" i "Terenski i istraživački rad u cilju primene održivih mera zaštite prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja na prostoru Srbije". Projektne aktivnosti se sufinansiraju sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac.Cilj implementacije projektnih aktivnosti je: organizacijom obrazovnih radionica i drugih manifestacionih aktivnosti i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja, uz popularisanje i uspostavljanje kontrole branja samoniklih biljnih vrsta u prirodni, podići svest gradjana i održivo zaštititi i očuvati prirodne resurse i prirodne vrednosti u Pomoravlju i brdsko-planinskim područjima Srbije.

KEC - Edukativna radionica - Medicinska škola u Kruševcu, 23. Novembar 2017 KEC - Edukativna radionica - Medicinska škola u Kruševcu, 23. Novembar 2017

Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije

Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u 2016. godini. Cilj implementacije projekta je ublažavanje negativnog delovanja poljoprivrednih aktivnosti i komunalnog otpada iz seoskih domaćinstava na kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu, kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite i očuvanja voda i životne sredine.

KEC na 13. sajmu ECOFAIR 2016 u Beogradu 14. oktobar 2016.

KEC na 13 sajmu ECOFAIR 2016 u Beogradu
KEC na 13 sajmu ECOFAIR 2016 u Beogradu

Uz organizacionu pomoć i razumevanje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, na Sajmu ECOFAR koji je održan od 12. do 14. oktobra 2016. godine u Beogradu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na sajamskom standu Ministarstva, u saradnji sa drugim udruženjima koja su učestvovala u prezentacionim sajamskim aktivnostima, prisutnim posetiocima sajamskih manifestacija i zainteresovanoj javnosti predstavilo projekat „Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije“– projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a koje imaju za cilj ublažavanje uticaja negativnih faktora i delovanja poljoprivrednih aktivnosti i čvrstog komunalnog otpada iz seoskih domaćinstava na kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu.

KEC na 9. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 01. oktobar 2016.

KEC na 9. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 01. oktobar 2016.
KEC na 9. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 01. oktobar 2016.

Na poziv Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede i službe za poljoprivredu grada Kruševca, na IX Poljoprivrednom sajmu koji je održan 01. oktobra 2016 godine u Kruševcu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na svom sajamskom standu, u saradnji sa udruženjem „Zlatna nit” iz sela Buci-grad Kruševac, prisutnim posetiocima na ovoj sajamskoj manifestaciji i zainteresovanoj javnosti, prvenstveno poljoprivrednicima iz regiona i Rasinskog okruga, predstavilo projekat „Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije“" – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a koje imaju za cilj ublažavanje uticaja negativnih faktora i delovanja poljoprivrednih aktivnosti i čvrstog komunalnog otpada iz seoskih domaćinstava na kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu.

Pored sada aktuelnog projekta, Udruženje „Kruševački ekološki centar“ je posetiocima sajma predstavilo i druge projekte u oblasti poljoprivrede i pratećih poljoprivrednih aktivnosti koje je udruženje implementiralo u proteklom periodu svoga šesnaestogodišnjeg rada, od kojih je većina pokrenutih aktivnosti i sada aktuelna.