Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

Projekti

Ekološki zdravije i društveno korisnije mobilnosti saobraćaja građana Kruševca - projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Cilj implementacije projekta je edukacija stanovništva, a prvenstveno dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta sa prostora grada Kruševca o značaju korišćenja i upražnjavanja ekoloških vidova saobraćaja kao što su pešačenje, vožnja bicikala i upotreba javnog prevoza i železnice

Povećanjem ekološke mobilnosti građana Kruševca, ublažimo negativne efekte i usporimo klimatske promene - projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Cilj implementacije projekta je ublažiti negativno delovanje saobraćaja na životnu sredinu i klimatske promene, unapređenjem urbane mobilnosti građana Kruševca, popularisanjem i stvaranjem uslova za korišćenja ekoloških vidova saobraćaja, železnice, pešačenje i vožnju bicikala.

Anketa građana o korišćenju bicikla sa predlogom mera o unapređenju bezbednosti biciklista na teritoriji grada Kruševca

Realizovani projekti

„Arhus forum mladih Kruševca“
2014. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Cilj pokretanja projekta bio je pokrenuti građane, prvenstveno mlade u Kruševcu da kroz građanski aktivizam, po načelima Arhuske konvencije i formiranjem Arhus foruma mladih Kruševca, učestvuju u izradi i donošenju strateškog dokumenta LEAP Kruševac i u aktivnostima na monitoringu sprovođenja odluka o zaštiti i korišćenju prirodnih resursa i životne sredine grada. Najznačajniji rezultat projekta je formiran Arhus forum mladih grada Kruševca koji sa uspehom radi, zastupa i predstavlja interese mladih Kruševca od interesa za planiranje i zaštitu životne sredine na području grada Kruševca. Rezultat projekta je izrađena specijalizovana brošura „Mladi iArhus“, Web sajt projekta i drugi radni i informativni materijal.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Korisnici u projektu bili su mladi sa prostora Grada Kruševca. Pored mladih Kruševljana u projektu su aktivno učesvovali: Kancelarija za mlade grada Kruševca, udruženja građana koja se bave mladima, udruženja građana osoba sa posebnim potrebama, invalidnih lica, ili njihovi roditelji i staratelji, članovi rukovodstva grada Kruševca, članovi gradskog veća, članovi Tima za LEAP Kruševca, Kancelarija za ekologiju grada Kruševca, članovi stručnog tima za izradu Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Kruševac i predstavnici MZ koje deluju na gradskom području grada Kruševca. U implementaciji projekta aktivno su učestvovali i predstavnici medija.

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Grad Kruševac

Izvori finansiranja, donatori: Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su u veličini od 78,9 % po Konkursu Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i 21,1 % sopstvena sredstva Udruženja KEC.

„Kruševački lokalni ekološki parlament – KLEP“
jun 2002 - 10. maj 2014. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Poštujući načela i principe Arhuske konvencije, uz ideju i aktivizam Udruženja „Kruševački ekološki centar“ iz Kruševca, kao najznačajniji rezultat projekta formiran je ekološki parlament građana „Kruševački lokalni ekološki parlament KLEP“ sa radnim telima. Ovo je bio prvi od građana u potpunosti podržan i od građana izabran građanski ekološki parlament na prostoru Zapadnog Balkana, a možda i cele Istočne Evrope. Prvi predsednik Skupštine KLEP bio je Sava Savić, učenik 4 razreda Gimnazije u Kruševcu. KLEP i njegovi organi i tela su uspešno učestvovali u predlaganju i donošenju odluka i rešenja u cilju popravka kvaliteta stanja životne sredine Kruševca.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Uz učešće 103 izabranih predstavnika ciljnih grupa u projektu: predstavnika zainteresovane javnosti, udruženja građana, obrazovnih institucija, javnih preduzeća i ustanova, zdravstva, medija, iz lokalne samouprave, stručne javnosti, predstavnici iz resornih ministarstava, anketirano je oko 15.000 građana Kruševca i 3.500 učenika srednjih i viših škola u Kruševcu. Procenjeno je da je u projektu kroz organizovane projektne aktivnosti aktivno učestvovao svaki treći građanin Kruševca

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Grad Kruševac

Izvori finansiranja, donatori:Misija OEBS u Srbiji i Crnoj Gori, Ministarstvo prirodnih bogatstava i zaštite životne sredine Republike Srbije, Regionalni centar za zaštitu životne sredine, Kancelarija u Srbiji(REC). Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine

Evropska nedelja mobilnosti - „22 septembar dan bez automobila“
2001. - 2003. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: U obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti, pokrenuti kroz raznovrsne programske aktivnosti i javnu kampanju građane a prvenstveno mladi u Kruševcu na povećanje njihove mobilnosti i aktivnosti koje bi se odvijale na javnom gradskom prostoru. Korišćenje automobila i vozila sa motorima na unutrašnje sagorevanje zameniti vozilima sa ekološkim gorivom, korišćenjem bicikala, uz korišćenje javnih urbanih prostora. Toga dana za saobraćaj automobila i vozila zatvoriti pojedine saobraćajnice i prenameniti ih u velika urbana šetališta. Najznačajniji rezultat projektnih aktivnosti je da je kroz organizovane trke „dece predškolskog uzrasta automobilima na struju“ u centralnoj gradskoj ulici koja je za tu namenu preimenovana u pešačku i rekreativnu zonu namenjenu građanima, poslata poruka građanima Kruševca, Srbije i EU da se Srbija i grad Kruševac programski uključuju i podržavaju poruke iz kampanje čiji je cilj povećanje mobilnosti građana i smanjenje korišćenja automobila i vozila sa motorima na unutrašnje sagorevanje, u „Nedelji Evropske mobilnosti“

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Deca, mladi i građani grada Kruševca.

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Centralna zona grada Kruševca

Izvori finansiranja, donatori: Sredstva iz budžeta grada Kruševca, „Ford kompanija“ Beograd- sredstva udruženja KEC koja su dobijena kao prva nagrada na Javnom konkursu kompanije „FORD“ za projekte iz oblasti ekologije i kulture, donacije u robi i uslugama

Reciklažna zelena ostrva u funkciji razdvajanja po strukturi i minimiziranja deponovanog čvrstog otpada na mestima njegovog nastajanja
2013. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Projekat je pokrenut u cilju minimiziranja problema koji postoji na prostoru Mesne zajednice „Velika Lomnica“ a koji je proizvod prisutnog nekontrolisanog odlaganja i neselektiranja po stukturi čvrstog komunalnog otpada na prostoru sela ove lokalne mesne zajednice. Kao najznačajniji rezultat projekta je izgrađeni objekat „Stanica za sakupljanje i razvstvanje čvrstog komunalnog i biološkog otpada“ koja je formirana u cilju pokretanja i sprovođenja postupaka reciklaže i uvedeno organizovanog sakupljanja čvrstog komunalnog otpada na prostoru ove seoske mesne zajednice i njegovo transportovanje u reciklažni centar ili deponovanje na gradsku deponiju.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: U projektnoj akciji su učestvovali meštani sa prostora MZ Velika Lomnica.

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Grad Kruševac, seosko područje MZ Velika Lomnica sa selima Buci, Lomnica i Bukovica, severna strana planine Veliki Jastrebac.

Izvori finansiranja, donatori: Budžet grada Kruševac 40%, sredstava koje je obezbedila ogranizacija KEC kroz donacije i doprinos u radu članova i volontera KEC

„Očistimo Kopaonik, jer ko se boji metle još?“
2012. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Projekat je realizovan u cilju smanjenja količine čvrstog komunalnog otpada koji se svakodnevno, ponajviše tokom zimske turističke sezone, od strane turista i posetilaca prostora, neadekvatno odlaže i bahato baca na prostoru Kopaonika. Najznačajniji rezultat projekta je nastao kroz projektne aktivnosti u saradnji volontera KEC, radnika JP NP “Kopaonik“ i radnika JP “Skijališta Srbije“ kada je sakupljeno i na organizovani način deponovano oko 7.000 kg. čvrstog komunalnog otpada i oko 3.000 kg. drugog otpada.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Turisti koji tokom zimske i letnje turističke sezone borave na prostoru Kopaonika, Javno preduzeće „Skijališta Srbije“, Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“, vlasnici turističkih sadržaja na prostoru Turističkog naselja „Suvo rudište“ i „Ravni Kopaonik“, vlasnici turističkih sadržaja na Kopaoniku, prvenstveno vlasnici vikend kuća na prostoru turističkih naselja „Treska“, „Lisine“ i „Rađevac“, vlasnici i korisnici maloprodajnih objekata na Kopaoniku, Javno komunalno preduzeće Raška, ski učitelji i drugi instruktori za sportove koji svoju aktivnost obavljaju na Kopaoniku, Turističke organizacije iz opština Raška i Brus. U projektnoj akciji je učestvovalo oko 250 učesnika a veličina odabrane ciljne grupe je do 1.000 potencijalnih učesnika i oko 150.000 turista koji tokom godine borave na Kopaoniku.

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Prostor turističkog centra „Suvo Rudište“ i centralni prostor JP NP „Kopaonik“, i prostori turističkih naselja na Kopaoniku.

Izvori finansiranja, donatori: Sredstva su obezbeđena na Konkursu Ministarstvo životne sredine, rudarstva, i prostornog planiranja Republike Srbije, Fond za zaštitu životne sredine.

Očistimo Ribarsku reku od komunalnog otpada i sanirajmo posledice delovanja velikih voda, rekultivišimo i sadržajno oplemenimo „divlju deponiju“ na obali reke u blizini Ribarske Banje
2012-2013. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Pokretanje projekta je imalo za cilj sakupljanje rasutog čvrstog komunalnog i građevinskog otpada iz korita reke i uređenje korita Ribarske reke, saniranje sa rekultivacijom „divlje deponije“. Pored očekivanih vidljivih rezultata na terenu u vidu uklonjenog čvrstog komunalnog otpada iz korita Ribarske reke, na održivi način je trajno sanirano „divlje“ smetlište na obali reke, uređen je prostor nekadašnje „divlje deponije“ i isti se sada može koristiti kao funkacionalni javni prostor.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Lokalno seosko stanovništvo koje živi u selima na prostoru regije Ribarske reke i u neposrednoj blizini korita Ribarske reke, lokalno seosko stanovništvo koje živi u selima i zaseocima na severnoj strani planine Veliki Jastrebac, članovi udruženja za negovanje tradicije iz Ribarske Banje i sela Boljevac, menadžment Specijalne bolnice u Ribarskoj Banji, predstavnici lokalne samouprave i MZ sa prostora implementacije projekta, učenička populacija koja živi na prostoru Ribarske Reke, obrazovne institucije sa prostora Ribarske reke, Turistička organizacija Grada Kruševac, U akciji je učestvovalo oko 120 učesnika a veličina odabrane ciljne grupe je do 500 potencijalnih učesnika i oko 150.000 turista koji tokom godine borave i koriste usluge Ribarske Banje i istoimenog sela.

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Ribarska Banja kod Kruševca

Izvori finansiranja, donatori: Fond za zaštitu životne sredine 90% i 10% sopstvena sredstva udruženja KEC.

Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u brdsko - planinskim područjima Srbije
2012-2013. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Projekat je pokrenut u cilju uspostavljanja modela održive zaštitite i očuvanja prirodnih resursa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u brdsko-planinskim područjima u delu Centralne i Zapadne Srbije. Najznačajniji rezultat projekta su organizovane edukativne radionice, javni nastupi i javna predstavljanja problema i prezentacija odgovornog načina rešavanja problema i organizovan nastup i predstavljanje projekta na sajmu ECOFAIR u Beogradu.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Seosko stanovništvo koje živi u selima u brdsko-planinskim područjima dela Centralne i Zapadne Srbije i koje je iskazalo zainteresovanost za učešće u projektu, prerađivači i otkupljivači lekovitog i začinskog bilja sa terena implementacije projekta, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Javno preduzeće „Srbijašume“, Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr. Josif Pančić“ iz Beograda,

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Sela u podnožju planine Jastrebac, teritorija Grad Kruševac, sela u podnožju planine Kopaonik na teritoriji opština Brus i Raška, teritorija čiji je upravljač Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ Kopaonik.

Izvori finansiranja, donatori: Sredstva su obezbeđena 90% po Konkursu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije, i 10% sopstvena sredstva Udruženja KEC,

Komšija, koristi ceger, ne uzimaj treger(icu)!
2011. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Projekat je pokrenut sa ciljem da se kroz organizovane i održive aktivnosti smanji komunalno zagađenje životne sredine grada Kruševca koje velikim delom potiče od nekontrolisane proizvodnje, nesavesne i bahate upotrebe i neadekvatnog odlaganja plastičnih kesa „tregerica“. Najzačajniji rezultat projekta je da je građanima Kruševca podeljeno oko 3.500 platnenin pijačnih torbi i pokrenuta proizvodnja biorazgradivih kesa. Projekat je široj javnosti Srbije predstavljen na sajmu ECOFAIR u Beogradu 2011. godine

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Stanovnici grada Kruševca koji kupuju poljoprivredne proizvode i druge artikle na gradskim pijacama; prodavci poljoprivrednih proizvoda na gradskim pijacama, kupci i prodavci prehrambene robe i artikala široke potrošnje na teritoriji grada Kruševca, javna komunalna preduzeća: Javno komunalno preduzeće „Kruševac“ i Javno preduzeće „Poslovni centar“ (u čijem sastavu su gradske pijace i velika količina poslovnog prostora u centru grada koji se izdaje privrednicima). Veliki super marketi na prostoru grada Kruševca: „Maksi“, „Tempo“, „IDEA“, „DIS“, „VIVA veleprodaja“ „KTK“ „Uradi sam“ i drugi, proizvođači i distributeri plastičnih kesa „tregerica“, proizvođači i distributeri plastičnih bio-razgradivih plastičnih i papirnih kesa.

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Grad Kruševac, prostori gradskih pijaca, veliki supermarketi i trgovine.

Izvori finansiranja, donatori: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije

“Help the “Celije” lake on the Rasina River nearby Krusevac with experiences of natural processes”
(“Pomozimo jezeru „Ćelije“ na reci Rasini iznad Kruševca iskustvima iz prirode“)
2010 - 2011. godine

Cilj projekta i najznačajniji rezultati projekta: Glavni cilj pokretanja projekta je smanjiti količinu i uticaj zagađenja koja rekom Rasinom dospevaju u jezero Ćelije čije se vode koriste kao izvorište za vodosnabdevanje građana Kruševca i Rasinskog upravnog okruga pijaćom vodom. Rezultat projektnih aktivnosti je formiranje biološkog filtera na delu delte reke Rasine u jezero Ćelije u cilju primarnog prečišćavanja vode reke Rasine koja svojim akumuliranjem čini jezero Ćelije Drugi rezultat projetknih aktivnosti je uspostavljanje kontrolisanog samodeponovanja erozivnog sedimenta koji rekom Rasinom dospeva u jezero Ćelije, uz pomoć biološkog filtera od vodenog bilja na delu delte Rasine. Treći, veliki, rezultat projekta je pošumljavanje prostora Kopaonika veličine oko 5,4 Ha sa 10.000 sadnica trogodišnje jele radi sprečavanja pojave erozivnog nanosa koji rekom Rasinom dospeva u jezero Ćelije.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e: Lokalno seosko stanovništvo koje živi na obalnom prostoru jezera Ćelije, lokalne samouprave Kruševac, Blace i Brus, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“, Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Kruševac, Zavod za zaštitu prirode Srbije, JP NP „Kopaonik“, Udruženja sportskih ribolovaca, sredstva medija, i drugi.

Mesto/a (opština) obuhvaćena projektom: Teritorije Grad Kruševac, opštine Brus, Blace i Aleksandrovac. Slivno područje reke Rasine, od Kopaonika do brane na jezeru Ćelije, iznad Kruševca i prostor JP „Nacionalni park Kopaonik“ na teritoriji opštine Brus.

Izvori finansiranja, donatori: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, GETF, Global Environment & Technology Foundation, Arlington, USA.